top of page

שלב ב' דרכי מסירה

סיכום ממזג/ סקירה ספרותית

לומדים דרכי מסירה

סיכום ממזג

בסיכום הממזג נצטט מתוך המאמרים את דברי הכותבים. מה היא הדרך הנכונה למסור את דברי הכותבים? מה הן דרכי המסירה?

מתרגלים דרכי מסירה לקראת כתיבת סקירה ספרותית בשאלון הבגרות בלשון

סיכום מזג

תרגיל ליישום דרכי המסירה וכתיבת הביבליוגרפיה.

1. מצאי מאמר כלשהו באינטרנט.

2. הביאי ציטוט ישיר או עקיף מהמאמר ע"פ הכללים שלמדת.

3. כתבי ביבליוגרפיה מלאה למאמר.

בסיום התרגול עברי לשלב ג' השוואה

bottom of page