top of page
לשם מה עורכים השוואה?
* כדי לקבל החלטה.
* כדי להבין טוב יותר את היחסים בין הנושאים המושווים  או את אחד הנושאים באמצעות ההשוואה לנושא השני.
* כדי לארגן מידע
*  מיומנות ההשוואה חשובה ביותר גם להבנה, לזכירה ולכתיבה רחבה יותר. אנו משתמשים במיומנויות אלו בכל מקצועות הלימוד ככלי עזר ללמידה טובה יותר ויסודית.

השוואה וטיעון חנוכה

מיומנות עברית: השוואה בטבלה, מסקנה, דיון, כתיבת טיעון
עקרונות למידה מיטבית: שאלה פורייה, רלוונטיות ללומד, למידה אקטואלית, למידה תהליכית, הערכה עצמית.
מה היא השוואה?
השוואה פירושה ניסיון לעמוד על הדומה והשונה  בין שני נושאים (או יותר).
ביסוד ההשוואה מצויה ההנחה שיש מכנה משותף לנושאים, גם אם אין הוא בולט לעין (למשל אי אפשר להשוות אקלים לכיסא).
 

 

מיומנות השוואה וטיעון גם בשאלוני הבגרות היכנסו לקישור

bottom of page