top of page

הערכת מידע

מה היא הערכת מידע? לבחון באופן ביקורתי את הטקסט הדבור והכתוב (מבחינת הלשון והתוכן) ואת התאמתו הערכה להקשר. 
להשתמש בידע הלשוני ובידע על השיח (מבנה טקסט, סוגה, משלב וכיו"ב) כדי לזהות אמצעים סגנוניים ורטוריים ולהעריך את השפעתם על המידע
הנמסר.
התלמיד ידע להגדיר ולהשתמש בתבחינים (קריטריונים) מתאימים (לדוגמה: מדדים ביבליומטרים כגון כתב עת ומספר ציטוטים, תבחינים הנוגעים לזהות הכותב ומניעיו, תבחינים הנוגעים לתאריך פרסום וכיו"ב)
התלמיד ידע להעריך את מהימנות (האם המידע אמין?) המידע.
התלמיד ידע להעריך את הרלוונטיות (האם המידע מותאם לצרכי?).
התלמיד ידע להעריך את עדכניות המידע (האם המידע מיושן?) ואת מקורות המידע. 
התלמיד ידע להבחין בין, אמונות, דעות, עמדות ועובדות. 
התלמיד ידע לזהות תעמולה, דמגוגיה ומניפולציות.

 

הערכת מידע ברשת

מצגת

הערכת מידע ברשת

דף סיכום

כלי להערכת מידע ברנקו וייס

רם סמפץ
bottom of page