top of page

שלב ד' מיומנות המיזוג

סיכום ממזג/ סקירה ספרותית

פעילות טרום סיכום ממזג: מיון, מיזוג והכללה
לכבוד ערב איטלקי  התבקשתם להכין לזניה ופיצה.
1. מה הם המצרכים הדרושים להכנת
פיצה? מה הם המצרכים הדרושים להכנת לזניה?
2. בקשו מהתלמידים להכין רשימת קניות להכנת הפיצה והלזניה. 
     הראו לתלמידים שהם
מיזגו את המצרכים הדומים (2 רסק) . 
3. בקשו מהתלמידים
למיין את רשימת הקניות לפי המדורים בסופר.

תלקיט עברית

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

קניות ברשת בגרות חורף תש"ף

Online Shopping
תלקיט עברית

כיצד לכתוב סיכום ממזג.
למידה מכישלונות

למידה מכישלונות.jpg
מאמרים
תלקיט עברית

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

האימוג'י

תלקיט עברית

תרגול רמה בסיסית כיתה ז

Quail Eggs Breakfast
bottom of page