top of page
  • האם הטענות בדבר קיצור החופש הגדול מוצדקות?
  • האם המסע לפולין של בני הנוער ללימוד השואה עדיף על פני המסע החלופי המתקיים בארץ?
  • האם ניתן לכתוב ערך אובייקטיבי בויקיפדיה בנושא המעורר רגש תרבותי/דתי/פוליטי?  
עברית במחשבה תחילה

כתיבת טיעון - חט"ע

מטרת השיעור מיומנות כתיבת טיעון:

ברירת מידע רלוונטי מטקסט לצורך ביסוס טענה וכתיבת טיעון

מטרות השיעור מיומנות שילוב ויקיפדיה בלמידה:

 היכרות עם מבנה הערכים בוויקיפדיה.

 זיהוי המידע שניתן להסיק מהרכיבים "גרסאות קודמות" ו"דף שיחה"

חשיפה לרגישויות טקסטואליות-תרבותיות-ערכיות בטקסטים הנכתבים בוויקיפדיה.

איתור מידע וברירת מידע רלוונטי ללמידה.

מיומנות המאה העשרים ואחת:

שימוש בכלי תקשוב, ארגון מידע, הערכת מידע ברשת

אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתה י

משך זמן : 60 דקות

מרוץ ויקיפדיה

התארגנות לשיעור: סמארטפון /מחשב לכל משתתף, אפליקציית סריקה, סוללה מלאה.

לבחור שני ערכים בוויקיפדיה ולבדוק אם ניתן להגיע מערך לערך בשלושה עד שבעה קישורים.

כדאי לבחור ערכים שיהוו בסיס לדיון בשיעור.

בשיעור: כדאי לשחק בפעם הראשונה משחק בשביל הכיף ובשביל שהתלמידים יכירו את המערכת.

התלמידים ינסו למצוא את הקשר בין שני הערכים שהזנתם. כשהמטרה היא למצוא את החיבור בין שני הערכים בזמן הקצר ביותר ועם כמה שפחות תחנות בדרך.

בסיום המשחק מקבלים מפת מסלול של כל המשתתפים.

אפשר לדון על הקשר בין הערכים, על חשיבותם, על המסלול שכל אחד עבר כדי להגיע אל הערך.

bottom of page