top of page
תפוצת העיתון המודפס המסורתי נמצאת בדעיכה ברחבי העולם המערבי זה כמה עשורים,  ואת מקום העיתון המודפס המסורתי תופסת העיתונות המקוונת.  ביחידה זו נכיר היבטים שונים בסוגיה זו, לצד ההיבטים התוכניים.
יחידת הוראה זו תעסוק במיומנויות האורייניות והלשוניות המופיעות בתכנית הלימודים ובארגון הלמידה החדש לחטיבת הביניים. היא מתבססת על טקסטים שהופיעו במבחני מיצ"ב ועל מפרטי המיצ"ב. הפעילויות המופיעות ביחידה זו משלבות את עקרונות הלמידה המשמעותית, והן כוללות למידה חווייתית ושיתופית, המעודדת מעורבות של התלמיד בתהליך הלמידה והבנייה של ידע בתחומי השפה השונים.

עיתונות מודפסת מול עיתונות מקוונת
יחידת הוראה מאתר המפמ"ר

יחידת  לימוד מאתר המפמ"ר

bottom of page