תחביר/ צורות 30%  יחידה 4- תלקיט כיתה י

דרכי מסירה בכתיבת טיעון

לומדים

מתרגלים

תרגיל ליישום דרכי המסירה וכתיבת הביבליוגרפיה.

1. מצאי מאמר כלשהו באינטרנט.

2. הביאי ציטוט ישיר או עקיף מהמאמר ע"פ הכללים שלמדת.

3. כתבי ביבליוגרפיה מלאה למאמר.