top of page


מורים יקרים, היחידה שלפניכם מבוססת על עקרונות הלמידה המשמעותית בדרך של עבודת חקר שיתופית.
למידה שיתופית מזמנת שיח, הכלה, כבוד הדדי, הנאה והעמקה. הרבה מורים חוששים מהוראה שיתופית בעיקר בשל החשש שתלמידים אחדים ישתלטו על הקבוצה ומאידך תלמידים שיזדנבו מאחור, לאור זאת היחידה נבנתה באופן בו כל אחד מחברי הקבוצה חייב להיות שותף פעיל ולומד.

למידה שיתופית חט"ב

האם לשלב ילדים בעלי מוגבלות בכיתה רגילה?

בלמידה השיתופית נלמד להיות פתוחים לקבל דעות של אחרים.
לחלק תפקידים בין חברי הקבוצה לפי רצונות וכישורים.
להעיר לחברים באופן מנומס.  אין להעליב חבר/ה.
לא לכפות על אחרים דעה.  לנסות לשכנע ולהביא נימוקים תומכים.
לתת זמן לכל חבר להביע את דעתו ולהקשיב לדבריו.
 לתרום לתוצר הקבוצתי.
למנות חבר/ה שאחראי על העריכה הסופית של התוצר.

bottom of page