top of page
עברית במחשבה תחילה

אופניים חשמליים חט"ב

היחידה מבוססת על עקרונות הלמידה המשמעותית.
ביחידה מוצגים טקסטים רציפים, טקסטים שאינם רציפים וסרטון.
התלמיד מוזמן לענות על שאלות מסדרי חשיבה שונים וממדי הבנה שונים : איתור מידע , פרשנות והיסק, מיזוג, הערכה וביקורת.
 
עקרונות הלמידה המשמעותית: ערך: השיעור מזמן שיח על כללי הבטיחות בדרכים.
מעורבות: התלמיד יוזם ויוצר בעבודה קבוצתית המזמנת שיח, הכלה, כבוד הדדי, הנאה והעמקה.
רלוונטיות : תוכן השיעור עוסק בנושאים רלוונטיים עבור הלומדים.
 
מיומנות לשון: השוואה, כתיבת טיעון, אמצעי רטורי (פנייה לנמענים), התאם במין בין שם העצם לתוארו.
 

מה הם כללי החוק החדש לרכיבה  על אופניים חשמליים ?

 

עברית במחשבה תחילה
bottom of page