top of page

P.B.L למידת חקר

 מה היא למידת חקר P.B.L?

היחידה נבנתה על פי עקרון הבניית הידע (הגישה הקונסטרוקטיביסטית), עיקרון המדגיש את חלקו של התלמיד בתהליך הלמידה ומעודדת למידה אקטיבית.
הלמידה מתבצעת תוך כדי תהליך של עשייה, בדרך של הבניית הידע ואחריותו של הלומד על הידע.

bottom of page