חלקי הדיבור

נועה בן- למו

פלונטר

 משרד החינוך מצגת

סמיכות / ש"ע ותוארו

הערכת טיעונים

מוטל

משרד החינוך

מצגת עמדה דעה

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י