top of page

מבדק עמית כיתה ז'
מבדק איתא"י כיתה י'

מבדק עמי"ת בשפת-אם עברית לכיתה ז' הוא כלי להערכה פנימית מעצבת שמועבר בתחילת השנה שמועבר לתלמידים על ידי צוות בית הספר, ותוצאותיו הן לשימוש פנימי בית ספרי.

מטרת המבדק למפות את היכולות השפתיות־אורייניות של תלמידים עם המעבר לחטיבת הביניים כדי לקדם את הידע השפתי הנחוץ כתשתית ללמידה. תוצאות המבדק יסייעו למורים לזהות תחומי חוזק וקושי אצל התלמידים ויאפשרו תכנון יעיל של הוראה והתערבות המתאימים לכל תלמיד ולכלל הכיתה.

  • בשנת תשפ”ד יערך המבדק בגרסה חדשה ממוחשבת! בגרסה הממוחשבת חלק נרחב מהבדיקה נעשית באופן אוטומטי במערכת. חומרים אודות המערכת הממוחשבת וכלי עזר למורה נשלחו לבתי הספר.

  • המבדק נערך בשתי פעימות במחשב (90 דקות לכל פעימה): בפעימה הראשונה בודקים אוצר מילים (פרק ממיין) והבנת הנקרא, ובפעימה השנייה בודקים הבעה בכתב. פרטים נוספים בקישור זה.

  • המבדק מיועד להעברה בבתי הספר שבתכנית אל"ה. לפרטים על התכנית ראו בקישור.

  • המבדק יועבר בבתי הספר במהלך חודש ספטמבר. הרשמה להשתתפות במבדק תיעשה בתיאום עם המת"לית של בית הספר.

  • להשתתפות במבדק, יש למלא פרטים בטופס רישום מורים.

 

מוקד תמיכה בטלפון 6552* (לעברית הקישו 1 / לערבית הקישו 2) > למוסדות, רשויות ובעלויות 'הקישו 2' > למוסדות 'הקישו 1' > לתמיכה במבדקי ראמ"ה 'הקישו 5'. המוקד זמין בימים א-ה בשעות 7:30-17:00.

החל משנת הלימודים תשפ"ד יתחיל שימוש במבדק איתא"י. בדומה למבדק עמי"ת, מבדק איתא"י שפותח בראמ"ה הוא כלי להערכה מעצבת בית ספרית הכולל נורמות ארציות המותאמות לראשית כיתה י'.

מטרת המבדק: המבדק נועד לאפשר הערכת יכולות התלמידים במיומנויות שפה בשפת אם כתשתית ללמידה והתערבות. המבדק ממפה את מיומנויות השפה שהן הבסיס ללמידה ובכך הוא חובר לתפיסת קידום המיומנויות ומהווה בסיס חשוב להערכת מצב התלמידים כחלק מההערכות ליישום תכנית הבגרויות הגמישה.

 

מנהלי החטיבות העליונות המעוניינים להשתמש במבדק יפנו למפקח הכולל של בית הספר ויירשמו בקישור זה.

על המנהלים:

bottom of page