top of page

סיכום ממזג/ סקירה ספרותית

שלב א' פעלי אמירה

לומדים פעלי אמירה לקראת כתיבת סיכום ממזג 

סיכום ממזג

מה הם פעלי האמירה?

במהלך המיזוג אנו נצטט ממקורות המידע את טענות הכותבים. חשוב להכיר את מגוון פעלי האמירה כדי לדייק בניסוח. במקום לכתוב לאורך כל המיזוג פעולות מהשורש טע"נ כמו: הכותב טוען... ועוד הוא טוען... ולטענת הכותב, נכתוב את הפועל המתאים לדוגמה: הכותב הדגים... הכותב התנגד.. במאמר הכותב הסביר... מזהיר, מבקר, מרגיע, שיבח, התלונן, הוקיע, הודיע , המליץ וכדומה.