top of page

עמידה מול קהל והבעה בע"פ

קישור לאתר

דיבייט בשיתוף אמדוקס

ראמ"ה

מחוון הבעה בע"פ

מצגת לצוותים

עמידה מול קהל

מחקר מאת ד"ר אורי שטרנברג

 יעילות הקניית המיומנות לדיבור בציבור 

משרד החינוך

מצגת עמדה דעה

מצגת משרד החינוך

הנואם הצעיר

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י

דף

פרזנטציה
bottom of page