top of page

חוסן אורייני ד"ר עליזה עמיר

"חוסן אורייני" (ד"ר עליזה עמיר) מאפשר חוסן רגשי, ותורם לטיפוח לומד עצמאי, בעל יכולת לנהל עצמו בלמידה.
חוסן אורייני נבנה ממהלכי הוראה המשלבים חקר, עבודה שיתופית ובעיקר שיח מטאקוגנטיבי המתקיים בכיתה ובאמצעות שאלונים להתבוננות עצמית על תהליכי קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור.

bottom of page