top of page

  כתיבת טיעון באמצעות AI

כיצד התלמידים שלי כותבים מאמר טיעון בעזרת בינה מלאכותית?

אחת המטרות החשובות שלנו בהוראת עברית היא לטפח את כישורי הכתיבה של תלמידינו. הופעת הבינה מלאכותית (AI) מזמנת אתגרים והזדמנויות חדשות בהוראת הכתיבה. דאגה אחת שמורים רבים חולקים היא החשש שתלמידים עשויים להסתמך יתר על המידה על כלי בינה מלאכותית לצורך כתיבה, וכך תיפגע האותנטיות של תהליכי הכתיבה. התהליך המתואר כאן נועד להתייחס לדאגה זו ולספק טיפים מעשיים לניצול כוחו של AI כדי לשפר את ההוראה בכתיבה טיעונית תוך שמירה על תהליך מיטבי של התלמידים בכתיבת הטיעון ופיתוח חוסן אורייני. 
מצרפת לכם את התהליך שהעברתי בכיתתי. בתהליך שני עקרונות מרכזיים: (1) התפקיד של הבינה המלאכותית הוא ככלי לסיוע לכתיבה ולא כתחליף (2)  התוכן הנוצר בבינה מלאכותית משמש כנקודת התחלה ולא כתוצר סופי. בהצלחה!

  • ידע מקדים של התלמידים: היכרות עם מגוון כלי AI, אתיקה, מוגנות, אמינות ומהימנות בשימוש בבינה, כתיבת פרומפט.

  • הפרומפטים, התכנים והטיוטות יישמרו לתלקיט.

1- זיהוי רכיבי הטיעון

התלמידים יבקשו מהבינה מאמר טיעון בכל נושא שיחפצו ויזהו במאמר את רכיבי הטיעון.

4- בחירת נושא לטיעון

התלמידים יבקשו מהבינה רעיונות לנושא כתיבת טיעון על פי אידיאלים וערכים שמאמינים בהם.

7- קבלת משוב מקדם כתיבה מהבינה

התלמידים יבקשו מהבינה משוב על איכות הכתיבה שלהם לפי מחוון שיזינו לבינה.

2- הערכת מידע 

התלמידים יעריכו את איכות הנימוקים שכתבה הבינה וימצאו שני מאמרים התומכים בטענות שנכתבו בטיעון.

5- הרחבת הידע

התלמידים יסתייעו בבינה/ברשת כדי למצוא נימוקים תומכים/ מתנגדים לנושא שבחרו, התלמידים יבקשו נקודות מבט שונות לסוגיה.

התלמידים יבקשו מהבינה לראיין מומחה בתחום שבחרו כדי להרחיב את הידע שלהם בנושא.

8- עריכת הטיוטה

התלמידים יערכו את התוצר על פי המשוב שקיבלו.

3- סגנון הכתיבה

התלמידים יזינו לבינה מאמר טיעון ויבקשו מהבינה לשנות את סגנון הכתיבה: משלב גבוה, סלנג, מאמר אקדמי, ידיעה חדשותית, בסגנון שכתיבה של תלמיד בכיתה ט' וכדומה.

התלמידים יכתבו תובנות בעקבות התוצרים שקיבלו.

6- כתיבת טיוטה למאמר

בשלב זה באמצע התהליך יתקיים שיעור בכיתה בו התלמידים יכתבו מאמר מלא ללא אמצעי עזר (מלבד הידע שאספו בשלבים הקודמים)

9- הגשה ורפלקציה

התלמידים יגישו את כל התוצרים והטיוטות שכתבו בעזרת הבינה לתלקיט ויציינו שנעזרו בבינה ובאיזו דרך.

שילוב מטאקוגניצה בלמידה באמצעות הבינה:

עודדו את התלמידים לחשוב על תהליך הכתיבה שלהם ועל הדרכים שבהן AI סייעה להם. מודעות עצמית זו מטפחת חוסן אורייני, חיבור עמוק יותר לעבודתם והבנה טובה יותר של סגנון הכתיבה שלהם. קישור לשאלות.

 יתרונות שגיליתי בעקבות התהליך עם התלמידים שלי:

הבינה המלאכותית סייעה לתלמידים שלי על פי הצרכים האישיים שלהם, נתנה לתלמידים משובים מקדמי למידה ואפשרה לתלמידים ללמוד באופן עצמאי.

בזכות הזמן שנותר לי בעקבות הסיוע מהבינה יכולתי לנצל את הזמן להנחיית התלמידים להתמקד במשימות הוראה ברמה גבוהה יותר.

התלמידים כל כך התרגשו לעבוד עם הבינה ונחשפו לעולם חדש והדבר הגביר את מעורבותם.

מומלץ לבקש מכל תלמיד לנאום על הנושא שבחר. 

התלמידים נעזרו ברובי הבוט  ובקלאוד.

bottom of page