top of page

  כתיבת טיעון באמצעות AI

כיצד נלמד טיעון באמצעות בינה מלאכותית?

אחת המטרות החשובות שלנו בהוראת עברית היא לטפח את כישורי הכתיבה של תלמידינו. הופעת הבינה מלאכותית (AI) מזמנת אתגרים והזדמנויות חדשות בהוראת הכתיבה. דאגה אחת שמורים רבים חולקים היא החשש שתלמידים עשויים להסתמך יתר על המידה על כלי בינה מלאכותית לצורך כתיבה, וכך תיפגע האותנטיות של תהליכי הכתיבה. התהליך המתואר כאן נועד להתייחס לדאגה זו ולספק טיפים מעשיים לניצול כוחו של AI כדי לשפר את ההוראה בכתיבה טיעונית תוך שמירה על תהליך מיטבי של התלמידים בכתיבת הטיעון. 
מצרפת לכם תכנית להוראה על פי שני עקרונות מרכזיים: (1) עיקרון ראשון: התפקיד של הבינה המלאכותית הוא ככלי לסיוע לכתיבה ולא כתחליף (2) עיקרון שני: התוכן הנוצר בבינה מלאכותית משמש כנקודת התחלה ולא כתוצר סופי. בהצלחה!

  • ידע מקדים של התלמידים: היכרות עם מגוון כלי AI, אתיקה, מוגנות, אמינות ומהימנות בשימוש בבינה, כתיבת פרומפט.

  • הפרומפטים, התכנים והטיוטות יישמרו לתלקיט.

משימה 1: רכיבי הטיעון:

התלמידים יבקשו מהבינה מאמר טיעון בכל נושא שיחפצו ויזהו במאמר את רכיבי הטיעון.

משימה 2: הערכת מידע: 

התלמידים יעריכו את איכות הנימוקים שכתבה הבינה וימצאו שני מאמרים התומכים בטענות שנכתבו בטיעון.

משימה 3: סגנון הכתיבה:

התלמידים יזינו לבינה מאמר טיעון ויבקשו מהבינה לשנות את סגנון הכתיבה בהתאם לנמענים שונים: משלב גבוה, סלנג, מאמר אקדמי, ידיעה חדשותית וכדומה. התלמידים יכתבו תובנות בעקבות התוצרים שקיבלו.

משימה 4: בחירת הנושא לטיעון:

התלמידים יבקשו מהבינה רעיונות לנושא כתיבת טיעון על פי אידיאלים וערכים שמאמינים בהם.

משימה 5: הרחבת הידע: 

התלמידים יסתייעו בבינה/ברשת כדי למצוא נימוקים תומכים/ מתנגדים לנושא שבחרו, התלמידים יבקשו נקודות מבט שונות לסוגיה, התלמידים יבקשו מהבינה לראיין מומחה בתחום שבחרו כדי להרחיב את הידע שלהם בנושא.

משימה 6: כתיבת הטיוטה למאמר:

בשלב זה באמצע התהליך יתקיים שיעור בכיתה בו התלמידים יכתבו מאמר מלא ללא אמצעי עזר (מלבד הידע שאספו בשלבים הקודמים).

משימה 7: קבלת משוב מקדם כתיבה מהבינה: 

התלמידים יבקשו מהבינה משוב על איכות הכתיבה שלהם לפי מחוון שיזינו לבינה.

משימה 8: עריכת הטיוטה:

התלמידים יערכו את התוצר על פי המשוב שקיבלו.

משימה 9: הגשה ורפלקציה:

התלמידים יגישו את כל התוצרים והטיוטות שכתבו בעזרת הבינה לתלקיט ויציינו שנעזרו בבינה ובאיזו דרך.

שילוב מטאקוגניצה בלמידה באמצעות הבינה:

עודדו את התלמידים לחשוב על תהליך הכתיבה שלהם ועל הדרכים שבהן AI סייעה להם. מודעות עצמית זו מטפחת חיבור עמוק יותר לעבודתם והבנה טובה יותר של סגנון הכתיבה שלהם. קישור לשאלות.

היתרונות של שילוב AI:

למידה מותאמת אישית: בינה מלאכותית יכולה לתת לתלמיד סיוע על פי הצרכים האישיים שלו, תוך התייחסות לחולשות ולחוזקות הכתיבה של התלמיד.

יעילות: המשוב המיידי שמספק AI יכול לסייע למורים לנצל את הזמן להנחיית התלמידים להתמקד במשימות הוראה ברמה גבוהה יותר.

מעורבות: שילוב טכנולוגיה בהוראת הכתיבה יכול להגביר את מעורבות התלמידים, שכן האופי האינטראקטיבי של כלי בינה מלאכותית פונה לדור המתמצא בטכנולוגיה.

שילוב בינה מלאכותית בהוראת כתיבה טיעונית יכול לשפר הן את איכות עבודת התלמידים והן את חווית הלמידה שלהם. הבינה המלאכותית חשובה בתהליך הכתיבה, ויכולה לסייע לתלמידים להרחיב את ידיעותיהם ולשפר את איכות הכתיבה שלהם.

גישה חדשנית זו לא רק משפרת את מיומנות הכתיבה אלא גם מטפחת חשיבה ביקורתית, הסתגלות לעולם המשתנה ואוריינות דיגיטלית.

bottom of page