top of page

מה היא השוואה?

השוואה פירושה ניסיון לעמוד על הדומה והשונה בין שני נושאים (או יותר).

ביסוד ההשוואה מצויה ההנחה שיש מכנה משותף לנושאים, גם אם אין הוא בולט לעין (למשל אי אפשר להשוות אקלים לכיסא).

לשם מה עורכים השוואה?

  • כדי לקבל החלטה.

  • כדי להבין טוב יותר את היחסים בין הנושאים המושווים.

  • מיומנות ההשוואה חשובה ביותר  להבנה, לזכירה ולכתיבה רחבה יותר. אנו משתמשים במיומנויות אלו בכל מקצועות הלימוד ככלי עזר ללמידה טובה יותר ויסודית.

  • בסקירה ספרותית אנו משווים בין המידע המופיע במקורות המידע כדי לארגן אותו במבנה מתאים בסקירה.

יחסים אפשריים בהשוואה:

זהות,  ניגוד,  הוספה (דוגמה, הסבר וכדומה),  הסתייגות

תרגול מתוך שאלוני בגרות בלשון

סיכום מזג

המכבייה

המכבייה היא תחרות ספורט רב-ענפית המתקיימת מדי ארבע שנים בישראל בהשתתפות ספורטאים יהודים מרחבי העולם. לקיום המכבייה סיבות רבות אחת מהן היא כדי לחזק את יחסי ישראל עם יהודי התפוצות.

לפנייך ארבעה כותבים שדנו בסוגיה: האם המכבייה מחזקת את יחסי ישראל עם יהודי התפוצות? 

מכבייה.PNG

 בואו נשווה בין הדעות השונות : מה היחס בין מקורות המידע? האם הם תומכים, מתנגדים או משלימים זה את זה?

 נסח בהכללה : האם קיום המכבייה מחזק את הקשר בין ישראל ליהודי התפוצות?  

תרגול מספר 2 מתוך שאלוני בגרות בלשון

סיכום מזג

קניות ברשת

בשנים האחרונות חל מעבר מקניות בחנויות ה"מסורתיות" ברחוב ובקניון לקניות מקוונות באמצעות הטלפון או המחשב, שיעור המכירות בחנויות מצטמצם, ואילו שיעורן בחנויות המקוונות גדל. 

לפנייך שני כותבים שדנו בסוגיה : מה הן התוצאות האפשריות מהשינוי בהרגלי הצריכה?

קניות ברשת.PNG

 בואו נשווה בין הדעות השונות : מה היחס בין מקורות המידע? האם הם תומכים, מתנגדים או משלימים זה את זה?

 נסח בהכללה :   מה הן התוצאות האפשריות?

bottom of page