top of page

הקניית כללי שם המספר

 מצגת שם המספר 

שם המספר תרגול

דף סיכום

שם המספר טבלה

 (התרגול תואם להוראה במצגת לעיל) תרגול ותשובונים

שם המספר

תרגול חט"ב

שם המספר תרגול 

תרגול חט"ע

שם המספר תרגול

אותיות וכל"ב

מצגת אותיות השימוש

משחק

משחקים שם המספר

 תרגול מותאם לשאלוני בגרות שם המספר

שם המספר תרגול
שם המספר תרגול
bottom of page