top of page

 תרגול שם המספר

הקניית כללי שם המספר

מצגת

דף סיכום

שם המספר טבלה

תרגול חט"ב

שם המספר

תרגול חט"ע

שם המספר

אתר להקניית שם המספר

שם המספר

אותיות וכל"ב

מצגת

משחק

שם המספר

 תרגול מותאם לשאלוני בגרות שם המספר

bottom of page