top of page

מירב שראל

איך לגרום לתלמידים לכתוב?

כולל קישור למאמרים

נושאים לכתיבת טיעון

תרגול לכיתה ז

זיהוי רכיבי הטיעון

הרחבת הטיעון

דף ניווט

ללמוד רחוק להרגיש קרוב

יחידת לימוד

כתיבת טיעון באמצעות בינה מלאכותית

יחידת לימוד

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י

השוואה וטיעון

יחידת לימוד לחנוכה חט"ב

הערכת טיעונים

מוטל

משרד החינוך

מצגת עמדה דעה

כיתה ט

מחוונים לטיעון
כתיבת טיעון
bottom of page