top of page

מירב שראל

איך לגרום לתלמידים לכתוב?

כולל קישור למאמרים

נושאים לכתיבת טיעון

תרגול לכיתה ז

זיהוי רכיבי הטיעון

הרחבת הטיעון

דף ניווט

כתיבת טיעון

דף עזר לכתיבת טיעון

ללמוד רחוק להרגיש קרוב

יחידת לימוד

כתיבת טיעון באמצעות בינה מלאכותית

יחידת לימוד

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י

השוואה וטיעון

יחידת לימוד לחנוכה חט"ב

הערכת טיעונים

מוטל

משרד החינוך

מצגת עמדה דעה

כיתה ט

מחוונים לטיעון
כתיבת טיעון
bottom of page